Revisionsudvalg

Bestyrelsen har, jf. lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, nedsat et revisionsudvalg.

Revisionsudvalget har følgende sammensætning:

  • direktør Finn Boel Pedersen (formand)
  • adm. direktør, cand.agro. HD, Peter Cederfeld de Simonsen
  • lektor Jeppe Gorm Frederiksen

Møder afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt, dog minimum 4 gange årligt.

Revisionsudvalgets opgaver består i at:

  • overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen,
  • overvåge om virksomhedens interne kontrolsystem, interne revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt,
  • overvåge den lovpligtige revision af årsrapporten m.v.,
  • overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, jf. lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 24, herunder særligt leveringen af yderligere tjenesteydelser til virksomheden. 

Kommissorium revisionsudvalget