Aktiesparekonto

Aktiesparekontoen kan oprettes fra den 1. januar 2019.

En Aktiesparekonto giver dig mulighed for at investere i aktier til en mere gunstig beskatning end ved normal investering i aktier.

Teknisk set består Aktiesparekontoen af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du kan indsætte op til 50.000 kr. i alt på kontoen, som du derefter kan investere i noterede aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser, der bliver registreret i depotet.

Der betales skat på 17 pct. af afkastet efter lagerprincippet, dvs. af udbytter samt realiserede og urealiserede avancer. Værdiforøgelsen af indestående på aktiesparekontoen beskattes, mens værdifald (tab) fremføres og modregnes i fremtidige afkast. Skatten hæves på kontoen medio januar. 

Aktiesparekontoen er et initiativ fra den danske regering til at styrke aktiekulturen i Danmark, så ejerskabet af virksomhederne bredes ud til flere danskere, og flere danskere får interesse i at investere i aktier.

Du kan alene investere frie midler – dvs. almindelig opsparing – med en Aktiesparekonto og ikke pensionsmidler eller midler i en virksomhed.  

Vær opmærksom på, at investering i aktier er forbundet med både risiko og depot- og handelsomkostninger. Det betyder, at du på kort tid kan tabe hele eller dele af det investerede beløb. 

Et alternativ til investering i få enkeltaktier, kan derfor være aktiebeskattede investeringsforeninger, der typisk anbefaler en tidshorisont på 3 til 5 år og spreder investeringerne på forskellige brancher og lande ved investering  i 30 til 70 aktier.

Risiko og omkostninger i Investeringsforeningerne er oplyst på investeringsforeningernes hjemmesider og handels- og depotomkostninger i Fynske Bank er oplyst i bankens prisliste.

Fakta aktiesparekonto

  • I Fynske Bank kan der oprettes én Aktiesparekonto pr. person og du skal være fuldt skattepligtig i Danmark.
  • Der kan maksimalt indskydes 50.000 kr. på kontoen (2019). Hvis der hæves på ordningen, kan der genindskydes i det omfang, at den samlede nettoindbetaling ikke overstiger loftet på 50.000 kr. (2019).
  • Uagtet loft for indbetaling, må der indbetales til dækning af en evt. skat på kontoen.
  • Du kan investere i aktieindkomstbeskattede aktier og aktiebeskattede investeringsforeninger.
  • Skatten på afkast på Aktiesparekontoen er 17 pct. og opgøres ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet. Det vil sige, at du årligt bliver beskattet af gevinster både på værdipapirer, du har solgt i årets løb, og værdipapirer du stadig er investeret i. Skatten hæves på kontoen medio januar måned.
  • Tab på dine investeringer kan fremføres til fradrag i gevinster på Aktiesparekontoen i kommende år. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for Aktiesparekontoen.
  • Tab under ordningen kan ikke overføres til ægtefælle eller modregnes i andre aktieindtægter uden for ordningen.
  • Du kan kun anvende en Aktiesparekonto til frie midler og ikke til pensionsmidler eller midler i en virksomhed.
  • Indestående på kontoen tilskrives ikke kreditrenter, men overtræk tilskrives debetrenter.

Vil du høre mere?

Bestil et møde hvis du vil høre mere om Aktiesparekontoen i Fynske Bank.