Aktiesparekonto

Aktiesparekonto

En Aktiesparekonto gør det enkelt og mere attraktivt at investere i børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsforeninger. Når du investerer via en Aktiesparekonto, slipper du billigere i skat og betaler 17 % i afkastskat mod normalt 27/42 %.

Sådan investerer du med en aktiesparekonto

Teknisk set består aktiesparekontoen af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Der er loft på, hvor meget du kan indsætte og efterfølgende investere i børsnoterede aktier - såvel danske som udenlandske, herunder aktiebeskattede investeringsforeninger og ETF’ere.

Beløbsgrænsen for indbetalinger (loft) er med virkning fra 1. juli 2020 hævet fra 51.100 kr. til 100.000 kr. og opgøres som følger:

 • For aktiesparekonti oprettet i 2020 har det i første halvår af 2020 været muligt at indsætte op til 51.100 kr., som nu kan suppleres med yderligere indskud på 48.900 kr., så det samlede indskud når det nye loft på 100.000 kr. 
 • For aktiesparekonti oprettet i 2019 beregnes det beløb, der i 2020 yderlige kan indskydes, som forskellen mellem de 100.000 kr. og værdien af kontoen pr. 31.december 2019, der er summen af indskud i 2019 og resultatet af værdistigninger og fald ved investering i aktier i 2019. 

 Det betyder, at var værdien af opsparingen pr. 31.12.2019 

 • 30.000 kr., kan der yderligere indskydes 70.000 kr. i 2020
 • 60.000 kr., kan der yderligere indskydes 40.000 kr. i 2020
 • 110.000 kr., kan der ikke indskydes yderligere i 2020

Værdistigninger og fald ved investering i aktier i 2020 har ingen betydning ved beregning af yderligere indskud. Hvis værdien af opsparingen på de 110.000 kr. pr. 31.12.2019 ved investering i aktier i første halvår af 2020 er faldet til 90.000 kr. vil det således fortsat ikke være muligt at indskyde ekstra beløb. Uagtet ovenstående (loft for indbetaling), må der altid indbetales til dækning af evt. skat på kontoen.

Der betales skat på 17 pct. af afkastet efter lagerbeskatningsprincippet, dvs. af udbytter samt realiserede og urealiserede avancer. Værdiforøgelsen af indestående på aktiesparekontoen beskattes, mens værdifald (tab) fremføres og modregnes i fremtidige afkast. Skatten hæves på kontoen medio januar. 

Aktiesparekontoen er et initiativ fra den danske regering til at styrke aktiekulturen i Danmark, så ejerskabet af virksomhederne bredes ud til flere danskere, og flere danskere får interesse i at investere i aktier.

Du kan alene investere frie midler – dvs. almindelig opsparing – med en aktiesparekonto og ikke pensionsmidler eller midler i en virksomhed.  

Vær opmærksom på, at investering i aktier er forbundet med både risiko og depot- og handelsomkostninger. Det betyder, at du på kort tid kan tabe hele eller dele af det investerede beløb. 

Et alternativ til investering i få enkeltaktier, kan være aktiebeskattede investeringsforeninger, der typisk anbefaler en tidshorisont på 3 til 5 år og spreder investeringerne på forskellige brancher og lande ved investering i et større antal aktier.

Risiko og omkostninger i investeringsforeningerne er oplyst på investeringsforeningernes hjemmesider og handels- og depotomkostninger i Fynske Bank er oplyst i bankens prisliste.

Fakta aktiesparekonto

 • Der kan kun oprettes én aktiesparekonto pr. person (herunder også børn) og du skal være fuldt skattepligtig i Danmark. Hvis du på et tidspunkt overgår til at være begrænset skattepligtig i Danmark, kan du ikke indskyde flere penge på kontoen, men du behøver ikke nødvendigvis at lukke den.
 • Der kan maksimalt indskydes 100.000 kr. på kontoen (1. juli 2020). Hvis der hæves på ordningen, kan der genindskydes i det omfang den samlede nettoindbetaling ikke overstiger loftet på 100.000 kr. (1. juli 2020). Se ovenstående detaljerede beskrivelse.
 • Uagtet loft for indbetaling, må der indbetales til dækning af en evt. skat på kontoen.
 • Du kan investere i børsnoterede aktier – både danske og udenlandske. Du kan også investere i andre typer værdipapirer, hvis de rent skattemæssigt opgøres på samme måde som aktier. Det drejer sig om investeringsforeninger med en overvægt af aktier og aktiebaserede ETF’ere (børsnoterede fonde).
 • Skatten på afkast på aktiesparekontoen er 17 pct. og opgøres ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet. Det vil sige, at du årligt bliver beskattet af gevinster både på værdipapirer, du har solgt i årets løb, og værdipapirer du stadig har investeret i. Skatten hæves på kontoen medio januar måned.
 • Tab på dine investeringer kan fremføres til fradrag i gevinster på aktiesparekontoen i kommende år. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for aktiesparekontoen.
 • Tab under ordningen kan ikke overføres til ægtefælle eller modregnes i andre aktieindtægter uden for ordningen.
 • Du kan kun anvende en aktiesparekonto til frie midler og ikke til pensionsmidler eller midler i en virksomhed.
 • Indestående på kontoen tilskrives ikke kreditrenter, men overtræk tilskrives debetrenter.

Vil du høre mere?

Bestil et møde hvis du vil høre mere om Aktiesparekontoen i Fynske Bank.

Bestil et møde